Kontakt

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IPSEN PHARMA

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko

 

Zastúpenie v SR:

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Eurovea Central I

Pribinova 4

811 09 Bratislava
Slovakia

www.ipsen.sk

e-mail: info.slovakia@ipsen.com

 

Ak nie ste zdravotnícky pracovník, prosíme kontaktujte najprv svojho lekára alebo lekárnika. V prípade potreby riešenia neodkladnej požiadavky vzťahujúcej sa k nežiaducej príhode, nehode,  riziku nehody alebo sťažnosti na kvalitu tejto zdravotníckej pomôcky, alebo pre žiadosť o medicínske informácie prosíme kontaktujte: info.slovakia@ipsen.com

Nežiaducu príhodu, nehody alebo riziko nehody pri použití zdravotníckej pomôcky môžte hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sekciu zdravotníckych pomôcok – Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP (e-mail: pomocky@sukl.sk). 

Kontakt na hlásenie nežiaducich účinkov lieku prosím kontaktujte: pharmacovigilance.slovakia@ipsen.com 

 

Hlásenie vedľajších účinkov 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii Vášho lieku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti Vášho lieku.