Autorské práva a duševné vlastníctvo

Spoločnosť IPSEN Pharma týmto oprávňuje návštevníkov tejto stránky kopírovať materiály, ktoré uverejnila na tejto webovej stránke, avšak iba pre vlastnú nekomerčnú potrebu a pod podmienkou, že kópia takto zhotovených materiálov bude výslovne obsahovať upozornenie na autorské práva spoločnosti IPSEN Pharma. Akékoľvek neautorizované použitie týchto materiálov je na užívateľove vlastné riziko.

Úmyslom tohto vyhlásenia však v žiadnom prípade nie je poskytnutie licencie alebo akéhokoľvek iného práva alebo oprávnenia na používanie ochranných známok alebo patentov či iného práva duševného vlastníctva spoločnosti IPSEN Pharma alebo akejkoľvek tretej strany.

Obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť IPSEN Pharma, alebo ktoré má právo používať na základe licencie, sú na tejto webovej stránke uvedené kurzívou. Používa sa britský a americký pravopis, v závislosti od autora a zdroja informácií. Ochranné známky tretích strán uvedené na tejto webovej stránke slúžia iba na identifikáciu výrobkov a služieb svojich vlastníkov a z používania týchto známok nemožno vyvodzovať závery, že spoločnosť IPSEN Pharma je ich sponzorom alebo propaguje tieto známky.

Akékoľvek informácie, ktoré návštevník tejto webovej stránky na nej zadá alebo iným spôsobom zverejní, sa nebudú považovať za dôverné.